Menu Zamknij

Zapis ze spotkania z Panią Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

W imieniu Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia serdecznie zachęcamy do korzystania ze skrzynki kontaktowej prorektor.studentow@wum.edu.pl. Zachęcamy do dzielenia się nie tylko uwagami, ale również pozytywnymi informacjami.

 

1. Dlaczego stypendium Rektora nie jest przyznawane dla każdego roku oddzielnie, tylko studenci wszystkich lat są traktowani tak samo.

Ustawa 2.0 mówi, że : „ stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów”. Zapisy ustawy nie precyzują szczegółowo, w jaki sposób rozdzielać stypendia, czy w podziale na lata czy globalnie dla danego kierunku studiów. Obowiązujący na WUM system jest najkorzystniejszy dla studentów, gdyż do limitu 10% liczymy wszystkich studentów na danym kierunku, natomiast stypendia na większości kierunków otrzymują studenci od 2 roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych, co oznacza, że limit stypendiów przypadający na studentów pierwszego roku wspomnianych studiów konsumują studenci lat wyższych. Uczelnia stara się wyróżnić możliwością otrzymania stypendium Rektora jak największą grupę studentów, gdyż obecne przepisy i tak znacznie zawęziły krąg osób mogących ubiegać się o to stypendium. Wcześniej stypendium Rektora otrzymywało ok. 30% studentów WUM, wszyscy, którzy spełniali kryteria regulaminowe, obecnie  maksymalnie 10% z każdego kierunku studiów. Algorytm naliczania dotacji na Fundusz Stypendialny uwzględnia stosunek ogólnej liczby studentów do liczby osób pobierających stypendia, więc pośrednio zależny nam aby jak największa liczba naszych studentów pobierała różne formy świadczeń dla studentów.

2. Czy jest plan wprowadzenia zmian w stypendiach Rektora, aby ich wysokość była uzależniona od liczby przyznanych punktów?

Kontynuując ad. 1 Ustawa mówi, że do 10% najlepszych studentów może otrzymać stypendium Rektora, nie ma zapisów mówiących, że wśród tych 10% należy jakoś jeszcze podzielić studentów ze względu na liczbę uzyskanych punktów.

Oczywiście zmiany są możliwe, natomiast wszystko wymaga dyskusji i zastanowienia się jaki chcemy osiągnąć efekt końcowy. Jeżeli od Państwa wpłynie wniosek, że mamy zmienić sposób liczenia, to oczywiście pochylimy się nad takimi propozycjami. Do tej pory uznawaliśmy, że różnice pomiędzy kandydatami otrzymującymi stypendium Rektora są tak niewielkie, że nie ma potrzeby dzielić ich na dodatkowe grupy.

Uczestnik spotkania: mniej więcej 8 lat temu było wprowadzone rozwiązanie gradacji stypendiów w zależności od liczby uzyskanych punktów i pojawiły się pytania: „dlaczego występują różnice w wysokości przyznawanych świadczeń pomimo bardzo niewielkiej różnicy w uzyskanej średniej?”

3. Czy uczelnia planuje wprowadzenie mLegitymacji?

Poprosiłam o odpowiedź pana Radosława Plewińskiego z Centrum Informatyki. Odnosząc się do wprowadzenia tego typu legitymacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – było to wdrożenie pilotażowe i brała w nim udział jedna stołeczna uczelnia. Według rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów mLegitymacja może być jedynie dodatkowo wydawana w formie dokumentu elektronicznego przechowywanego i okazywanego przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej, natomiast studenci wobec obecnie obowiązującego prawa są zobligowani do posiadania również tradycyjnej formy dokumentu. Z moich informacji wynika, że Warszawski Uniwersytet Medyczny podjął rozmowy z Ministerstwem Cyfryzacji o wprowadzeniu takich legitymacji jako dodatkowe.

4. Kiedy i jak będzie rozwijana aplikacja mobilna mWUM?

Obecnie trwają prace formalnoprawne z firmą Apple. Kilka dni temu Pan Rektor podpisał dokumenty wymagane przez ww. firmę. Prawdopodobnie do końca 2019 roku aplikacja powinna być uruchomiona i gotowa do pobrania.

5. Czy Uczelnia planuje przystąpienie do eduroam?

Zwróciłam się z tym pytaniem do naszych informatyków. Przystąpienie do eduroam wymaga bezwarunkowej zgody na wpuszczenie do sieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego osób nieznanych, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować, w związku z tym Centrum Informatyki jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. Należy podkreślić, że dział sieciowy, który był inicjatorem i pomagał wdrożyć eduroam na Uniwersytecie Warszawskim, nie zdecydował się na uruchomienie eduroam w podległych sobie budynkach  ze względów bezpieczeństwa, choć należy podkreślić, że znaczna część wydziałów UW przystąpiła do programu. Wprowadzony w UW system logowania do Eduroam obejmujący numer PESEL w myśl przepisów RODO nie może być uznany za bezpieczny. (Odpowiedź Centrum Informatyki).

6. Czy Uczelnia rozważa wydłużenie pracy biblioteki.

Wydłużenie pracy biblioteki było wielokrotnie rozpatrywane. Jakiś czas temu pilotażowo wydłużyliśmy czas otwarcia biblioteki i po analizie doszliśmy do stwierdzenia, że naprawdę niewielka liczba osób korzystała z tego rozwiązania. Oczywiście jeśli pojawią się głosy poparcia dla tej inicjatywy, to zarówno my jak i Dyrekcja Biblioteki WUM jesteśmy gotowi na wdrożenie takich zmian np. w weekendy lub w okresie przed sesyjnym. Podkreślam jednak, że zainteresowanie wydłużonymi godzinami pracy biblioteki jak dotąd było niewielkie. W chwili obecnej planowane jest testowe wydłużenie czasu pracy biblioteki na okres jednego miesiąca w terminie 07.01.2020-07.02.2020 (okres około sesyjny).

7. Czy po otwarciu nowego Centrum Symulacji zmieni się forma zajęć dla 6 roku kierunku lekarskiego?

Realnie myśląc nowe Centrum Symulacji powstanie w 2021 roku. Zmiany pojawią się na pewno, natomiast jakie one będą – trudno dzisiaj powiedzieć. Dużo zależy od rad programowych. Na pewno będzie więcej przedmiotów zintegrowanych oraz więcej godzin, tak aby  były to zajęcia interdyscyplinarne.

8. Czy uczelnia rozważa zredukowanie godzin zajęć seminaryjnych umożliwiając studentom zamiast tego odsłuchanie/obejrzenie prezentacji na platformie e-learningowej.

Warto przypomnieć, że seminarium to nie jest odsłuchanie czy też obejrzenie prezentacji. Seminarium powinno polegać na dyskusji nauczyciela ze studentami. Jest to pewna wymiana myśli. Ja osobiście bardzo bym chciała, aby część wykładów była realizowana w formie e-learningu, natomiast warto podkreślić, że kontakt z prowadzącym jest niezmiernie ważny! Mamy w planach stworzenie bazy e-learningowej, co wcale nie jest niemożliwe, ponieważ zakłady bardzo chętnie się zgłaszają i angażują w jej tworzenie. Będzie ona złożona głównie z wykładów, natomiast seminarium pozostanie w tej samej formie. Pracujemy nad doskonaleniem nauczycieli, , aby faktycznie nie były to wykłady w małych grupach, a zajęcia z zaangażowaniem studenta w dyskusję.

9. Czy powstanie parking zarezerwowany dla studentów?

Niestety z uwagi na budowę Centrum Symulacji Medycznych parking przy ulicy Pawińskiego uległ likwidacji. Obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny wystąpił do miasta o wydzierżawienie działki o powierzchni 1000m2 znajdującej się również przy ulicy Pawińskiego. Nie jest do końca znana jego pojemność, natomiast jeśli uda się załatwić wszystkie formalności, to nowopowstały parking zostanie zagospodarowany dla studentów.

10. Czy uczelnia rozważa rozbudowę zaplecza gastronomicznego na kampusie Banacha?

Na kampusie Banacha mamy już teraz bardzo bogatą ofertę gastronomiczną. Ponadto w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii powstanie dodatkowy bar, który dodatkowo poszerzy wybór, zatem wydaje się, że nie ma potrzeby, aby dodatkowo nad tym pracować.

11. Czy Uczelnia rozważa zapewnienie lektoratów z języka angielskiego na cały okres studiów?

Posiadamy w standardach kształcenia ściśle określoną liczbę godzin języka angielskiego. Prosiłabym jednak o zastanowienie w tej sprawie. Posiadamy w ofercie fakultetów naukę języków obcych. Według moich informacji zainteresowanie tymi zajęciami jest dosyć niewielkie. Nie jest możliwe, aby rozszerzyć lektoraty na cały okres studiów, natomiast jeśli pojawią się takie postulaty, możemy spróbować wdrożyć ogólnouczelniane fakultety językowe.

12. Czy w budowanym przedszkolu będą przewidziane miejsca dla dzieci studentów i pracowników?

Oczywiście, że przewidujemy tam miejsca dla dzieci studentów i pracowników.

13. Czy istnieje jakieś narzędzie umożliwiające ocenę administracji Uczelni?

W ankiecie „Ocena warunków studiowania” istnieje możliwość dokonania oceny administracji i Państwo posiadają taką możliwość. Staramy się ankiety rozwijać i gorąco zachęcamy studentów do ich wypełniania.

14. Pytanie dotyczące fakultetów.

Zasygnalizowaliśmy kolejny problem dotyczący zapisów na poprzedniej Radzie ds. Jakości Kształcenia. Przede wszystkim warto zadać sobie pytanie dlaczego tak się stało? Po pierwsze dziekanaty nie zgłosiły Wykonawcy wdrażającymi system dziekanatowy oraz informatykom, którego dnia odbędą się zapisy na fakultety i dlatego ani Wykonawca prac, ani Centrum Informatyki nie byli na to przygotowani. Po drugie termin przeprowadzenia zapisów, a zatem godzina 21.00 jest o tyle niedogodny, że żadnego z pracowników Wykonawcy oraz Centrum Informatyki nie było w pracy, w związku z czym nie mieli możliwości odpowiednio sprawnie zareagować na kryzysową sytuację.

Jakie możemy zaproponować rozwiązania? Na przyszłość Wykonawca wdrożenia systemu dziekanatowego świadczący wsparcie oraz Centrum Informatyki zostaną poinformowani o terminie zapisów przynajmniej tydzień wcześniej, dzięki czemu uda się odpowiednio przygotować oraz uruchomić dodatkowe serwery. Ponadto należy się zastanowić czy system zapisów według zasady „kto pierwszy ten lepszy” jest dobrym rozwiązaniem. Na innych uczelniach stosuje się kolejność zapisów według wartości średniej ocen z egzaminów. Inną ewentualnością jest podzielenie fakultetów pomiędzy różne lata. Oba te rozwiązania zdecydowanie redukują ryzyko wystąpienia problemów technicznych, a przede wszystkich nie zmuszają studentów do wyścigów „kto pierwszy ten lepszy”, ale wydaje się, że nie powinniśmy ograniczać studentom możliwości wyboru fakultetów, którymi się interesują w danym momencie studiowania. Na razie postaramy się skupić na rozwiązaniu problemów technicznych bez wykorzystywania selekcji studentów.

15. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do programu kształcenia obowiązkowych zajęć z seksuologii?

Wszystko zależy od rad programowych poszczególnych kierunków i takie propozycje należy kierować do Dziekana swojego Wydziału. 

Comments

comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *