Menu Zamknij

Zarząd Główny Samorządu Studentów

Zarząd Główny Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi najwyższy organ wykonawczy struktur Samorządowych. Do głównych zadań Zarządu należy kierowanie pracami Samorządu WUM oraz reprezentowanie studentów na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. W jego skład wchodzi 7 osób wybieranych na dwuletnią kadencję przez Uczelniany Parlament Studentów.

Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu Studentów wraz ze swoimi dwoma Wiceprzewodniczącymi.

Kadencja 2020-2022

Jakub 
Olszewski

Przewodniczący 
Samorządu Studentów

Jakub Kołodziejek

Wiceprzewodniczący
Samorządu Studentów

Agata Andrzejczyk

Wiceprzewodnicząca
Samorządu Studentów

Przewodnicząca Komisji Dydaktyki

Bartłomiej Gastoł

Sekretarz 
Samorządu Studentów

Hanna Dąbrowska

Przewodnicząca
Komisji Informacji i Promocji

Kinga Zaremba

Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki

Jakub Białkowski

Przewodniczący
Komisji Kultury

Poprzednie kadencje ZGSS