Menu Zamknij

Zarząd Główny Samorządu Studentów

Zarząd Główny Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi najwyższy organ wykonawczy struktur Samorządowych. Do głównych zadań Zarządu należy kierowanie pracami Samorządu WUM oraz reprezentowanie studentów na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. W jego skład wchodzi 7 osób wybieranych na dwuletnią kadencję przez Uczelniany Parlament Studentów.

Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu Studentów wraz ze swoimi dwoma Wiceprzewodniczącymi.

Kadencja 2022-2024

Agata Andrzejczyk

Przewodnicząca 
Samorządu Studentów

Bartłomiej Gastoł

Wiceprzewodniczący 
Samorządu Studentów

Martyna Cholewik

Wiceprzewodnicząca
Samorządu Studentów

Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji

Zuzanna Bekta

Sekretarz 
Samorządu Studentów

Maciej Matuszewski

Przewodniczący 

Komisji Dydaktyki

Michalina Zając

Przewodnicząca 

Komisji Sportu i Turystyki

Adam Niedziela

Przewodniczący

Komisji Kultury

Poprzednie kadencje ZGSS