Menu Zamknij

Zarząd Główny Samorządu Studentów

Zarząd Główny Samorządu Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi najwyższy organ wykonawczy struktur Samorządowych. Do głównych zadań Zarządu należy kierowanie pracami Samorządu WUM oraz reprezentowanie studentów na poziomie ogólnouniwersyteckim wobec władz Uczelni oraz innych podmiotów. W jego skład wchodzi 7 osób wybieranych na dwuletnią kadencję przez Uczelniany Parlament Studentów.

Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący Samorządu Studentów wraz ze swoimi dwoma Wiceprzewodniczącymi.

Kadencja 2019-2020

Natalia Bierezowicz

Przewodnicząca
Samorządu Studentów

Andrzej Patyra

Wiceprzewodniczący
Samorządu Studentów

Mariusz Bochnia

Wiceprzewodniczący
Samorządu Studentów

Przewodniczący
Komisji Informacji i Promocji

Jakub Białkowski

Sekretarz 
Samorządu Studentów

Jakub Kołodziejek

Przewodniczący
Komisji Sportu i Turystyki

Katarzyna Plona

Przewodnicząca
Komisji Dydaktyki

Jakub Olszewski

Przewodniczący
Komisji Kultury

Poprzednie kadencje ZGSS