Menu Zamknij

Uczelniany Parlament Studentów

Uczelniany Parlament Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi najwyższy organ uchwałodawczy struktur Samorządowych. W skład Parlamentu wchodzą przedstawiciele wszystkich kierunków, wybrani w wyborach powszechnych oraz Przewodniczący Samorządu Studentów i Przewodniczący Zarządów Samorządów Wydziałowych. Posiedzenia Parlamentu zwołuje się przynajmniej 2 razy w semestrze. Obradom przewodniczy Marszałek, wybrany spośród jego członków na dwuletnią kadencję. 

Do wyłącznej kompetencji Parlamentu należy:

 1. Uchwalanie Regulaminu Samorządu i dokonywanie w nim zmian;
 2. Wybór i odwoływanie Marszałka i Wicemarszałka;
 3. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego ZGSS, 
 4. Zatwierdzanie oraz odwoływanie członków ZGSS
 5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ZGSS, ZSW oraz innych organów Samorządu na szczeblu Wydziału i Uczelni;
 6. Wybór i przedstawienie Senatowi Uczelni kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów;
 7. Wybór studenckich przedstawicieli do ciał, zespołów i komisji, działających na Uczelni, w szczególności wybór przedstawicieli do Komisji Senackich, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Rady Bibliotecznej oraz innych;
 8. Powoływanie i odwoływanie komisji zadaniowych;
 9. Ogłaszanie konsultacji społecznych studentów w sprawach ważnych dla środowiska;
 10. Decydowanie o rozdziale funduszy, przeznaczonych na cele studenckie, na wniosek przewodniczącego ZGSS, przedstawiającego preliminarz wydatków;
 11. Prowadzenie sporu zbiorowego, proklamowanie strajku lub akcji protestacyjnej na Uczelni na wniosek ZGSS;
 12. Upoważnienie ZGSS lub powołanej Komisji do prowadzenia rozmów i podejmowania uchwał w swoim imieniu w zakresie przekazanych im kompetencji;
 13. Wybór członków Studenckiej Komisji Wyborczej;
 14. Wybór przedstawicieli do innych organów na podstawie przepisów szczególnych;
 15. Udzielanie Przewodniczącemu ZGSS, członkom ZGSS, Marszałkowi, Przewodniczącemu i członkom ZSW oraz Przewodniczącym Komisji absolutorium, na podstawie sprawozdania merytoryczno-finansowego na koniec roku akademickiego/kadencji. 

Prezydium

Bartosz Rutka

Marszałek 
Uczelnianego Parlamentu Studentów

Aleksandra Maciejczyk

Wicemarszałek 
Uczelnianego Parlamentu Studentów

Członkowie Parlamentu z Urzędu

Agata Andrzejczyk

Wydział Lekarski

Przewodnicząca ZGSS

Julia Krzemińska

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przewodnicząca ZS WNoZ

Dominika Domanowska

Wydział Stomatologiczny

Przewodnicząca ZS WLS

Marcin Jaworski

Wydział Farmaceutyczny

Przewodniczący ZS WF

Karolina Marrodan-Wojtczak

Wydział Lekarski

Przewodnicząca ZS WL

Oliwia Piesiewicz

Wydział Medyczny

Przewodnicząca ZS WM

Członkowie Parlamentu z Wyboru

Martyna Cholewik

Wydział Lekarski

Lekarski

Anna Kupczak

Wydział Lekarski

Lekarski

 

Jan Majczyk

Wydział Lekarski

Lekarski

Milena Polak

Wydział Lekarski

Lekarski

Mateusz Sucharski

Wydział Lekarski

 Lekarski

Julia Witkowska

Wydział Lekarski

Lekarski

 

Carolyn Szwed

Wydział Lekarski

English Division

Catherine Gartside

Wydział Lekarski

English Division

Olivia Gudziewski

Wydział Lekarski

English Division

Karol Pniak

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Maciej Matuszewski

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Jarosław Radzikowski

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Aleksander Kuźmicz

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Olga Tymińska

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dietetyka

Agata Trzpil

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dietetyka

Sandra Banasik

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dietetyka

Michalina Zając

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie Publiczne

Maciej Stępień 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie publiczne

Agata Piotrkowska 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie publiczne

Gabriel Pesta

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Aleksander Kapliński

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Maria Verheyen

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Mateusz Borecki

Wydział Nauk o Zdrowiu

Ratownictwo Medyczne

Daria Czeczuk

Wydział Medyczny

Fizjoterapia

Katarzyna Śledź

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Lekarsko-Dentystyczny

Monika Szerszeń

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Lekarsko-Dentystyczny

Anna Wojciechowska

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Lekarsko-Dentystyczny

wakat

Wydział Farmaceutyczny

DUO OTM

wakat

Wydział Medyczny

Elektroradiologia

wakat

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Techniki Dentystyczne 

wakat

Wydział Medyczny

Audiofonologia z protetyką słuchu

wakat

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Higiena stomatologiczne

/wakat/

Wydział Medyczny

Logopedia

/wakat/

Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo