Menu Zamknij

Uczelniany Parlament Studentów

Posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów dnia 18.02.2020

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Uczelnianego Parlamentu Studentów dnia 18.02.2020 o godz. 19:00 w sali konferencyjnej w Domu Medyka na II piętrze, ul. Oczki 1a. Harmonogram posiedzenia:
1. Wybory senatora studenckiego Wydziału Medycznego
2. Prezentacja propozycji regulaminu posiedzeń Uczelnianego Parlamentu Studentów

Z pozdrowieniami,

Łukasz Samoliński
Marszałek Uczelnianego Parlamentu Studentów

Uczelniany Parlament Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi najwyższy organ uchwałodawczy struktur Samorządowych. W skład Parlamentu wchodzą przedstawiciele wszystkich kierunków, wybrani w wyborach powszechnych oraz Przewodniczący Samorządu Studentów i Przewodniczący Zarządów Samorządów Wydziałowych. Posiedzenia Parlamentu zwołuje się przynajmniej 2 razy w semestrze. Obradom przewodniczy Marszałek, wybrany spośród jego członków na dwuletnią kadencję. 

Do wyłącznej kompetencji Parlamentu należy:

 1. Uchwalanie Regulaminu Samorządu i dokonywanie w nim zmian;
 2. Wybór i odwoływanie Marszałka i Wicemarszałka;
 3. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego ZGSS, 
 4. Zatwierdzanie oraz odwoływanie członków ZGSS
 5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ZGSS, ZSW oraz innych organów Samorządu na szczeblu Wydziału i Uczelni;
 6. Wybór i przedstawienie Senatowi Uczelni kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów;
 7. Wybór studenckich przedstawicieli do ciał, zespołów i komisji, działających na Uczelni, w szczególności wybór przedstawicieli do Komisji Senackich, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Rady Bibliotecznej oraz innych;
 8. Powoływanie i odwoływanie komisji zadaniowych;
 9. Ogłaszanie konsultacji społecznych studentów w sprawach ważnych dla środowiska;
 10. Decydowanie o rozdziale funduszy, przeznaczonych na cele studenckie, na wniosek przewodniczącego ZGSS, przedstawiającego preliminarz wydatków;
 11. Prowadzenie sporu zbiorowego, proklamowanie strajku lub akcji protestacyjnej na Uczelni na wniosek ZGSS;
 12. Upoważnienie ZGSS lub powołanej Komisji do prowadzenia rozmów i podejmowania uchwał w swoim imieniu w zakresie przekazanych im kompetencji;
 13. Wybór członków Studenckiej Komisji Wyborczej;
 14. Wybór przedstawicieli do innych organów na podstawie przepisów szczególnych;
 15. Udzielanie Przewodniczącemu ZGSS, członkom ZGSS, Marszałkowi, Przewodniczącemu i członkom ZSW oraz Przewodniczącym Komisji absolutorium, na podstawie sprawozdania merytoryczno-finansowego na koniec roku akademickiego/kadencji. 

Prezydium

Łukasz Samoliński

Marszałek 
Uczelnianego Parlamentu Studentów

Anna Tłomacka

Wicemarszałek 
Uczelnianego Parlamentu Studentów

Członkowie Parlamentu z Urzędu

Natalia Bierezowicz

Wydział Lekarski

Przewodnicząca ZGSS

Piotr Nawrot

Wydział Lekarski

Przewodniczący ZS WL

Stanisław Pawlak

Wydział Stomatologiczny

Przewodniczący ZS WS

Kamil Koronowski

Wydział Farmaceutyczny

Przewodniczący ZS WF

Zuzanna Strząska-Kliś

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przewodnicząca ZS WNoZ

Małgorzata Kozak

Wydział Medyczny

Przewodnicząca ZS WM

Członkowie Parlamentu z Wyboru

Agata Andrzejczyk

Wydział Lekarski

Lekarski

Kacper Gajos

Wydział Lekarski

Lekarski

Aleksandra Grzeszczuk

Wydział Lekarski

Lekarski

Kamil Kondracki

Wydział Lekarski

Lekarski

Elwira Bukowiecka

Wydział Lekarski

Lekarski English Division

Mateusz Dankowski

Wydział Lekarski

Lekarski

Natalia Gołuchowska

Wydział Lekarski

Lekarski

Jakub Kołodziejek

Wydział Stomatologiczny

Lekarsko-Dentystyczny

Urszula Szumlas

Wydział Stomatologiczny

 Techniki Dentystyczne

Wiktoria Różanowska

Wydział Medyczny

Fizjoterapia

Daria Czeczuk

Wydział Medyczny

Fizjoterapia

Maciej Matuszewski

Wydział Farmaceutyczny

Analityka Medyczna

Jakub Tomalski

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Hanna Dąbrowska

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Alicja Sadowska

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Aleksandra Hyży

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dietetyka

Grzegorz Bartkowiak

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Gilbert Kolbe

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Bartosz Chaberski

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Jakubczyk Aleksandra

Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo

Szymon Kiełbasiński

Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo

Julia Świetlicka

Wydział Nauk o Zdrowiu

Ratownictwo Medyczne

Magdalena Grzywacka

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie Publiczne

Donata Korvel

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie Publiczne

/wakat/

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

/wakat/

Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo