Menu Zamknij

Uczelniany Parlament Studentów

Uczelniany Parlament Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stanowi najwyższy organ uchwałodawczy struktur Samorządowych. W skład Parlamentu wchodzą przedstawiciele wszystkich kierunków, wybrani w wyborach powszechnych oraz Przewodniczący Samorządu Studentów i Przewodniczący Zarządów Samorządów Wydziałowych. Posiedzenia Parlamentu zwołuje się przynajmniej 2 razy w semestrze. Obradom przewodniczy Marszałek, wybrany spośród jego członków na dwuletnią kadencję. 

Do wyłącznej kompetencji Parlamentu należy:

 1. Uchwalanie Regulaminu Samorządu i dokonywanie w nim zmian;
 2. Wybór i odwoływanie Marszałka i Wicemarszałka;
 3. Wybór i odwoływanie Przewodniczącego ZGSS, 
 4. Zatwierdzanie oraz odwoływanie członków ZGSS
 5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością ZGSS, ZSW oraz innych organów Samorządu na szczeblu Wydziału i Uczelni;
 6. Wybór i przedstawienie Senatowi Uczelni kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów;
 7. Wybór studenckich przedstawicieli do ciał, zespołów i komisji, działających na Uczelni, w szczególności wybór przedstawicieli do Komisji Senackich, Uczelnianej Komisji Wyborczej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i Rady Bibliotecznej oraz innych;
 8. Powoływanie i odwoływanie komisji zadaniowych;
 9. Ogłaszanie konsultacji społecznych studentów w sprawach ważnych dla środowiska;
 10. Decydowanie o rozdziale funduszy, przeznaczonych na cele studenckie, na wniosek przewodniczącego ZGSS, przedstawiającego preliminarz wydatków;
 11. Prowadzenie sporu zbiorowego, proklamowanie strajku lub akcji protestacyjnej na Uczelni na wniosek ZGSS;
 12. Upoważnienie ZGSS lub powołanej Komisji do prowadzenia rozmów i podejmowania uchwał w swoim imieniu w zakresie przekazanych im kompetencji;
 13. Wybór członków Studenckiej Komisji Wyborczej;
 14. Wybór przedstawicieli do innych organów na podstawie przepisów szczególnych;
 15. Udzielanie Przewodniczącemu ZGSS, członkom ZGSS, Marszałkowi, Przewodniczącemu i członkom ZSW oraz Przewodniczącym Komisji absolutorium, na podstawie sprawozdania merytoryczno-finansowego na koniec roku akademickiego/kadencji. 

Prezydium

Piotr Nawrot

Marszałek 
Uczelnianego Parlamentu Studentów

Bartłomiej Woryński

Wicemarszałek 
Uczelnianego Parlamentu Studentów

Członkowie Parlamentu z Urzędu

Jakub Olszewski

Wydział Lekarski

Przewodniczący ZGSS

Piotr Nawrot

Wydział Lekarski

Przewodniczący ZS WL

Stanisław Pawlak

Wydział Stomatologiczny

Przewodniczący ZS WS

Hanna Dąbrowska

Wydział Farmaceutyczny

Przewodnicząca ZS WF

Klaudia Żmijewska

Wydział Nauk o Zdrowiu

Przewodnicząca ZS WNoZ

Daria Czeczuk

Wydział Medyczny

Przewodnicząca ZS WM

Członkowie Parlamentu z Wyboru

Agata Andrzejczyk

Wydział Lekarski

Lekarski

Bartosz Rutka

Wydział Lekarski

Lekarski

Martyna Cholewik

Wydział Lekarski

Lekarski

Adam Bujanowicz

Wydział Lekarski

Lekarski

Janusz Świeczkowski-Feiz

Wydział Lekarski

Lekarski

 

Julia Zembala

Wydział Lekarski

Lekarski

Konrad Zygarski

Wydział Lekarski

Lekarski

Konstancja Byszko

Wydział Lekarski

Lekarski

Kamil Kondracki

Wydział Lekarski

 Lekarski

Carolyn Szwed

Wydział Lekarski

English Division

Elwira Bukowiecka

Wydział Lekarski

English Division

Maciej Matuszewski

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Barbara Daszczuk

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Hanna Dąbrowska

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Zuzanna Basińska

Wydział Farmaceutyczny

Farmacja

Marcin Śmiarowski

Wydział Farmaceutyczny

Analityka Medyczna

Wojciech Poniewierski

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Stomatologia

Urszula Szumlas

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Techniki Dentystyczne 

Aleksandra Witkowska

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Higiena stomatologiczne

Kinga Dziok

Wydział Farmaceutyczny

DUO OTM

Szymon Kiełbasiński

Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo

Emila Goździewska

Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo

Aleksander Kapliński

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie Publiczne

Kinga Zaremba

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zdrowie Publiczne

Olga Tymińska 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dietetyka

Agata Trzpil 

Wydział Nauk o Zdrowiu

Dietetyka

Michał Czaplicki

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Anna Tłomacka

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Karolina Klajn

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

Aleksandra Chwedoruk

Wydział Nauk o Zdrowiu

Ratownictwo Medyczna

Natalia Łuczak

Wydział Medyczny

Audiofonologia z protetyką słuchu

Aleksandra Kalbarczyk

Wydział Medyczny

Elektroradiologia

Natalia Skóra

Wydział Medyczny

Fizjoterapia

/wakat/

Wydział Medyczny

Logopedia

/wakat/

Wydział Nauk o Zdrowiu

Położnictwo