Menu Zamknij

Senat

Senat Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Prawie każda większa decyzja dotycząca Uczelni musi zostać zaakceptowana przez zasiadających w nim Senatorów. Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W skład Senatu wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej – samodzielni pracownicy naukowi, doktorzy, doktoranci, pracownicy administracji, no i my – studenci. Nasza reprezentacja stanowi aż 20% składu Senatu, co daje nam realny wpływ na funkcjonowanie Uczelni.

Senat podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy Uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów, może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej Uczelni.

Do najważniejszych kompetencji Senatu należy: uchwalanie Statutu Uczelni, planów i regulaminów studiów, zasad przyjęć na studia, ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uniwersytetu, uchwalanie planu rzeczowo-finansowego, wyrażanie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną, nadawanie tytułu doktora honoris causa, ocena działalności całej instytucji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora oraz ocenianie jego działalności, a także zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni.

Kadencja 2016-2020

Mariusz Bochnia

Wydział Farmaceutyczny

Łukasz Samoliński

Wydział Lekarski

Natalia Bierezowicz

Wydział Lekarski

Andrzej Patyra

Wydział Farmaceutyczny

Bartłomiej Woryński

Wydział Lekarsko-Dentystyczny

Paulina Szajwaj

Wydział Nauk o Zdrowiu

Zuzanna Strząska-Kliś

Wydział Nauk o Zdrowiu

Gilbert Kolbe

Wydział Nauk o Zdrowiu

Anna Tłomacka

Wydział Nauk o Zdrowiu

Mateusz Dankowski

Wydział Lekarski

Natalia Gołuchowska

Wydział Lekarski