Menu Zamknij

Senat

Senat Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest najwyższym organem kolegialnym Uczelni. Prawie każda większa decyzja dotycząca Uczelni musi zostać zaakceptowana przez zasiadających w nim Senatorów. Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W skład Senatu wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej – samodzielni pracownicy naukowi, doktorzy, doktoranci, pracownicy administracji, no i my – studenci. Nasza reprezentacja stanowi aż 20% składu Senatu, co daje nam realny wpływ na funkcjonowanie Uczelni.

Senat podejmuje uchwały wiążące wszystkie organy Uczelni, a także wszystkich jej pracowników i studentów, może również wyrażać opinie w imieniu całej społeczności akademickiej Uczelni.

Do najważniejszych kompetencji Senatu należy: uchwalanie Statutu Uczelni, planów i regulaminów studiów, zasad przyjęć na studia, ustalanie głównych kierunków działalności i rozwoju Uniwersytetu, uchwalanie planu rzeczowo-finansowego, wyrażanie zgody na zawarcie umowy o współpracy z uczelnią zagraniczną, nadawanie tytułu doktora honoris causa, ocena działalności całej instytucji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Rektora oraz ocenianie jego działalności, a także zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni.

Kadencja 2022-2023

Agata Andrzejczyk

Przewodnicząca ZGSS

Martyna Cholewik

Wiceprzewodnicząca ZGSS

Anna Kupczak

Wydział Lekarski

Bartosz Rutka

Wydział Lekarski

Dominika Domanowska

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Julia Krzemińska

Wydział Nauk o Zdrowiu

Michalina Zając

Wydział Nauk o Zdrowiu

Maciej Matuszewski

Wydział Farmaceutyczny

Oliwia Piesiewicz

Wydział Medyczny