Menu Zamknij

Pomoc materialna

STYPENDIA I ŚWIADCZENIA WUM

WAŻNE!
  • „Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej” dostępny jest na www.dos.wum.edu.pl w zakładce „Regulaminy i komunikaty”
  • Terminy składania, zasady oraz wzory wniosków reguluje Komunikat Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych ukazujący się na początku roku akademickiego – bądźcie czujni w I połowie października (dos.wum.edu.pl -> Regulaminy i komunikaty)
  • Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek studenta!
  • Link: http://dos.wum.edu.pl/content/regulaminy-i-komunikaty 
STYPENDIUM REKTORA
Stypendium dla 10 % najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. 
 
STUPEDIUM SOCJALNE
Przeznaczone dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Osób mieszkającym daleko od uczelni lub zamieszkującym z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem przysługuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości („dodatek mieszkaniowy”). 
 
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium specjalne dla studentów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem. 
 
ZAPOMOGA

Jednorazowe świadczenie dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

INNE ŚWIADCZENIA
 
STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Stypendium ministra można dostać za wybitne osiągnięcia: naukowe, artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Szczegóły na https://www.gov.pl/web/nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-naukowe

KREDYT STUDENCKI
Jest to kredyt udzielany studentom na specjalnych preferencyjnych warunkach. Termin składnia wniosków to 15 listopada. Szczegóły na www.kredytstudencki.edu.pl