Menu Zamknij

PTSS Warszawa

LOGO PTSS Warszawa

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, PTSS zrzesza młodych adeptów kierunku lekarsko-dentystycznego wszystkich uczelni medycznych w Polsce.

Od momentu założenia w 1997 organizacja ma na celu wyłonienie spośród wszystkich studentów stomatologii tych, którzy oprócz codziennych zajęć związanych z uczelnią chcą swoją pracą wspomagać różne przeprowadzane przez Towarzystwo akcje i projekty.

Na arenie międzynarodowej PTSS jest członkiem rzeczywistym IADS (International Association of Dental Students) oraz EDSA (European Dental Students Association).

W skali lokalnej PTSS działa poprzez oddziały mieszczące się we wszystkich miastach, gdzie znajdują się szkoły dentystyczne: Białystok, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Warszawa, Wrocław, Szczecin oraz Zabrze.

W roku 2014 co 2-gi członek PTSS-u był członkiem oddziału Warszawa.

Towarzystwo a studenci

Poszczególne oddziały kilkakrotnie w ciągu roku akademickiego organizują konferencje, które oprócz kształcenia i rozwijania tematów nieobjętych materiałem nauczania, mają udzielać praktycznych porad klinicznych oraz zapoznawać członków towarzystwa z nowościami w dziedzinach stomatologicznych. Spotkania mają również charakter towarzyski, wspomagając integrację oddziałów i wymianę doświadczeń pomiędzy studentami wszystkich lat. To wspaniała szansa do nawiązania nowych kontaktów, poznania gamy możliwości samorealizacji i pomysłów na spędzanie wolnego czasu.

Do zadań oddziałów terenowych należy również organizacja szkoleń dla przyszłych dentystów, mających na celu poszerzenie wiedzy, zainteresowanie konkretną tematyką oraz doskonalenie umiejętności klinicznych członków towarzystwa.

Towarzystwo a społeczeństwo

Obok działalności naukowej, organizacji szkoleń i integracji pomiędzy oddziałami, do głównych zadań towarzystwa należy przeprowadzane różnego rodzaju programów i akcji na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Członkowie PTSS organizując otwarte dni stomatologiczne skierowane do pacjentów działają na rzecz poprawy stanu zdrowia Polaków poprzez edukowanie i zachęcanie do profilaktyki oraz promocję zdrowego stylu życia.

Towarzystwo a nauka

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii współpracując z uczelnianymi kołami naukowymi realizuje projekty i badania naukowe w różnych dziedzinach stomatologii. Dzięki organizowanym konferencjom towarzystwo umożliwia prezentację wyników oraz ułatwia publikację prac naukowych.

PTSS współpracuje z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym i Izbą Lekarską.

Towarzystwo a świat

Dzięki współpracy z IADS oraz EDSA, członkowie PTSS mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach powyższych organizacji: międzynarodowych konferencjach, stażach naukowych, studenckich praktykach wakacyjnych i wymianie studenckiej. Biorąc udział w tego typu przedsięwzięciach PTSS-owicze reprezentują dobrą markę polskich studentów stomatologii na forum międzynarodowym.

Kontakt:
PTSS Warszawa – strona oddziału